BRAK ROZWIĄZAŃ

Nie zmierzamy w isto­cie w ogóle do formułowania na tym miejscu przeko­nującej prognozy rozwoju kultury polskiej; próbujemy natomiast prognostyczny punkt widzenia wykorzystać dla rozpatrzenia wspomnianych szans rozwoju naszej kultury. Sądzimy, że taki punkt widzenia może być przydatny zarówno w dalszych pracach prognostycz­nych, jak również dla potrzeb planowania perspekty­wicznego. Niewątpliwym brakiem tych rozważań jest oderwa­nie ich od treści kulturowych oraz od swoistego ethosu kultury, tak znaczącego w procesie jej rozwoju. Nieste­ty, naszym zdaniem, dotychczasowe opracowania doty­czące tej problematyki nie wykraczają poza impresje eseistyczne — w związku z tym, ze względu na zało­żony charakter niniejszej pracy, nie wydawało się ce­lowe odwoływanie się do nich.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)