KONIECZNE ZMIANY

Zmiany te okażą się tym bar­dziej konieczne, że masowy obieg informacji będzie wzrastać. Zadaniem wysuwającym się więc na poczesne miejsce stanie się takie uzbrajanie intelektualne, które ułatwi wybieranie niezbędnych informacji i zestawia­nie ich w jakimś organicznym porządku. Dla przyszłoś­ci kultury może się to okazać sprawą wagi zupełnie za­sadniczej. Przede wszystkim stworzy nacisk na opracowanie nowych metod nauczania, a także na zintegrowanie nauczania zasadniczego (dzieci i młodzieży) z kształce­niem ciągłym (w instytucjach oświatowych, kultural­nych, zakładach pracy itp.).  W wyniku tych nowych potrzeb i zadań, w okresie objętym naszymi rozważa­niami wzrośnie zapewne świadomość, że skutecznie można przygotowywać do sprostania nowym konflik­towym sytuacjom tylko — poprzednio wspomniany — zintegrowany system oświaty, w którym doniosłe miej­sce przypadnie instytucjom kulturalnym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!