MIARA WSZECHSTRONNOŚCI

Miarą wszechstron­ności dostępnej szerszym kręgom społecznym może być rozwinięcie osobowości we wszystkich… wymiarach w sposób proporcjonalny, to znaczy tak, by np. sfera in­telektualna nie przytłaczała emocjonalno-motywacyj- nej, by nie nastąpił przerost aktywności nie kontrolo­wanej z punktu widzenia posiadanej wiedzy i akcepto­wanych wartości. O człowieku wszechstronnie rozwi­niętym można by więc mówić wtedy, gdy osiągnięta zo­stanie równowaga między… wymiarami osobowości i uwewnętrznione minimum wspólnych dla wszystkich, zawartych w nich treści”.  Rozpatrzmy na koniec zarysowujące się przemiany uczestnictwa kulturalnego w szerszym kontekście. Ten szerszy kontekst zadecyduje bowiem o strukturalnych przeobrażeniach uczestnictwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!