NIEMOŻLIWE W PRAKTYCE

W praktyce jest zupełnie niemoż­liwe wyznaczenie w danej chwili położenia, pędu i energii każdej cząstki. Obecnie, gdy wiemy, że nie możemy, nawet w zasa­dzie, wyznaczyć dokładnie ani położenia, ani pędu cząstki, powinniśmy nasze podejście sta­tystyczne zastosować również na poziomie in­dywidualnej cząstki. Jest to niezbędne, ponieważ cząstki elemen­tarne posiadają kwant swobody. Ich zacho­wanie nie jest tak ściśle określane, jak w przy­padku cząstek fizyki dziewiętnastowiecznej. Po­jawia się element wyboru w pewnych wyzna­czonych granicach. Nie wszystko jest im do­zwolone, lecz mało co całkowicie zakazane. Od­chylenia od normy są tolerowane pod warun­kiem, że po uśrednieniu nadal obowiązują pra­wa klasyczne.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!