ORGANIZOWANE PRÓBY

Próby organizowania przez zakłady pracy wycieczek nie odnosiły na ogół sukcesów — z wyja­zdów poza miasto korzystała głównie młodzież, w mi­nimalnym stopniu zaś rodziny pracownicze. W skali ogólnospołecznej trzeba wymienić dwa czyn­niki kształtujące uczestnictwo w różnych formach wy­poczynku w czasie wolnym: 1) potrzeby ludności, jej upodobania, 2) poziom rozwoju tej części infrastruktu­ry, która zaspokaja potrzeby w zakresie kultury i wy­poczynku.Z zagadnieniem pierwszym wiąże się kwestia opra­cowania i upowszechniania modelu {bądź modeli) kultu­ry czasu wolnego i pożądanych wzorów spędzania cza­su wolnego, kształtowania nawyków i upodobań.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)