SFERA KULTURY

Interesująca nas sfera „kultury” (w węższym z wy­mienionych we Wstępie znaczeń) związana jest bar­dzo ściśle z innym zakresem zjawisk społecznych: z oświatą, tak szkolną jak i pozaszkolną. Powiązania kultury z oświatą rozmaicie wyglądają w różnych spo­łeczeństwach i na różnych etapach rozwoju. We współ­czesnych społeczeństwach rozwiniętych mamy do czy­nienia ze współzależnością dwu, wzajemnie przenika­jących się sfer. Jest bowiem oświata, po pierwsze, pod­stawą rozwoju kulturalnego; po drugie, pewne zjawiska z dziedziny kultury stanowią równocześnie istotny element procesu oświatowego; a wreszcie, po trzecie, w samej sferze działalności kulturalnej występują licz­ne problemy oświatowe.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!