W ODNIESIENIU DO PRZEMIAN

Należy spodziewać się, że typ zintegrowanej kultu­ry, jaki wyłoni się w następstwie rozwoju oświaty i      środków masowego komunikowania, będzie sprzyjał pierwszej selekcji talentów w tych dziedzinach, w któ­rych twórczość nieprofesjonalna zdobywa powszechne zainteresowanie. Będzie to niebłaha dziedzina działań wykraczających poza przysposabianie do ról wyłącznie biernych względem kultury.W odniesieniu do przemian w ostatniej z wymienio­nych tu dziedzin — tj. szkolnictwa dla potrzeb kultu­ry — można przewidywać olbrzymi wzrost ilościowy zadań, jak i rozszerzenie ich zakresu. Przede wszy­stkim bowiem instytucje kulturalne obsługujące ludzi o          wykształceniu przynajmniej średnim wymagać bę­dą pracowników o wykształceniu wyższym, i to pra­cowników dobrze przygotowanych do tej działalności.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!