W ZNACZNYM ZAKRESIE

Z kolei poziom roz­woju ekonomicznego warunkuje w znacznym zakresie możliwości rozwoju kulturalnego. Zachodzi tu swego rodzaju sprzężenie zwrotne.Twierdząc następnie, że problematyka kulturowa stanowi doniosły element procesu oświatowego mamy i  na myśli sprawy bardziej szczegółowe: zadania szkol­nictwa w zakresie zagadnień etycznych i estetycznych,   kształtowanie wrażliwości plastycznej, muzycznej, literackiej; przysposabianie do dokonywania wyborów kul­turalnych.Wreszcie zwracając uwagę na występowanie proble­mów oświatowych w sferze działalności kulturalnej wymienić można — z jednej strony— zagadnienia kształcenia twórców (szkolnictwo artystyczne) i działa­czy kulturalnych; z drugiej zaś — wykorzystywanie in­stytucji kulturalnych (np. telewizji, klubów i in.) dla celów ogólnooświatowych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!