ZREALIZOWANIE PRZEWIDYWAŃ

Zapewnić je może polityka społeczna, która:  będzie wykorzystywać i rozwijać konsumpcję z funduszu spożycia zbiorowego jako czynnik niwelacji zróżnicowań w dostępie do kultury spowodowanych rozpiętościami dochodów (na członka rodziny),  stworzy system zasiłków (w szczególności rodzin­nych) będący nie tylko elementem polityki populacyj­nej i polityki zatrudnienia, ale również polityki kultu­ralnej.Zrealizowanie tych przewidywań przyniosłoby w per­spektywie końca stulecia szanse bardzo znacznego wzrostu aktywności kulturalnej.Z naszych rozważań wynikają konsekwencje dla po­lityki kulturalnej. Przede wszystkim podniesienie pozio­mu życia przyczynić się może do znacznego wzrostu publiczności kulturalnej (między innymi dzięki uwol­nieniu ludzi od presji wielu trudności życia codzienne­go, konieczności dorabiania itp.).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)